01

Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017

 • PDF

Η Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. δημοσιεύει την πρόσκληση για την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της έτους 2017

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ LEADER

 • PDF

Για την υλοποίηση, έως του πέρατος, των συνεχιζόμενων έργων Leader, ως ανειλημμένων υποχρεώσεων στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 - 2020, δίνονται από την Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ για χρήση από τους δικαιούχους (ιδιώτες), τα παρακάτω:

Οι αποφάσεις που αφορούν τα συνεχιζόμενα έργα Leader, και

Τα έντυπα και οι πίνακες για πιστοποιήσεις ιδιωτικών έργων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 • PDF

H Αναπτυξιακή Καστοριάς  Α.Ε. Ο.Τ.Α. ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την τεχνική στήριξη του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER, του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020, για δύο έτη, συνολικού προϋπολογισμού 160.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του, με:

 • Έναν Δασολόγο (ΠΕ),
 • Έναν Πολιτικό Μηχανικό (ΠΕ),
 • Έναν Οικονομολόγο (ΠΕ),
 • Έναν Μηχανολόγο Μηχανικό (ΠΕ),

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. στην Καστοριά, Τ.Κ. 52200, οδός Γράμμου 62, 2ος όροφος μέχρι την 15.05.2017 και ώρα 14:00.

Υπεύθυνος για παροχή πληροφοριών είναι ο κ. Τσαπάρας Βασίλειος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α., οδός Γράμμου 62, Καστοριά, τηλ. 24670-83441.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν από αυτήν την ιστοσελίδα, την

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

και την

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ LEADER

 • PDF

Γνωστοποίηση εγκυκλίου συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020

Από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 7122/15.09.2016 (ΑΔΑ: ΨΒ974653ΠΓ-1ΑΩ) εγκύκλιος με θέμα: «διευκρινήσεις επί της 4ης τροποποίησης της ΚΥΑ 401/10 για τις συνεχιζόμενες πράξεις του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο ΠΑΑ 2014 – 2020 και υποδείγματα αυτής».

Η παραπάνω εγκύκλιος αφορά την διαδικασία πιστοποιήσεων και ολοκλήρωσης των συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 (δηλαδή των επενδυτικών σχεδίων που δεν ολοκληρώθηκαν έως τις 31.12.2015 και μεταφέρθηκαν ως συνεχιζόμενες πράξεις στο ΠΑΑ 2014 – 2020).

Στο εξής οι αιτήσεις πληρωμής των δικαιούχων θα απευθύνονται προς την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014 – 2020 και θα υποβάλλονται στην ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ από την οποία θα παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου.

Επίσης, στα παραρτήματα της προαναφερόμενης εγκυκλίου δίνονται έντυπα υποδείγματα που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την διαδικασία των πιστοποιήσεων.

Κατεβάστε την εγκύκλιο σε μορφή pdf από εδώ.

Κατεβάστε την εγκύκλιο σε μορφή word από εδώ.

CLLD / LEADER

 • PDF

Σχεδιασμός της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER)

κατεβάστε τα σχετικά αρχεία από το σχετικό site του ΥΠ.Α.Α.Τ.

υπόδειγμα υποβολής πρότασης

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, αποτελεί μια μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.

Η Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. ως δικαιούχος (Ομάδα Τοπικής Δράσης), θα καταθέσει πρόταση για την υλοποίηση τοπικού προγράμματος, σε συνέχεια σχετικής προκήρυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Γενικά στοιχεία για την προσέγγιση LEADER

Η πρωτοβουλία CLLD-LEADER περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία (αρθ. 32-35 Καν. (ΕΕ) 1303/13):

 • Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης σε τοπική βάση, που προορίζονται για σαφώς χωρικά προσδιορισμένες περιοχές.
 • Τοπικές εταιρικές σχέσεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, καλούμενες «Ομάδες Τοπικής Δράσης» (ΟΤΔ).
 • Προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω με εξουσία λήψης αποφάσεων για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης όσον αφορά την εκπόνηση και την εφαρμογή μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
 • Πολυτομεακό σχεδιασμό και υλοποίηση της στρατηγικής με βάση την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τομέων της τοπικής οικονομίας.
 • Δυνατότητα εφαρμογής μιας πολυταμειακής προσέγγισης.

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) κατεβάστε τα σχετικά αρχεία από το σχετικό site του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Δράσεις τοπικού προγράμματος στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ

Μέσω του υπο-μέτρου 19.2 του ΠΑΑ μπορούν να ενταχθούν και υλοποιηθούν:

Α) Δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις: Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Β) Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις: Οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας, είναι συνδεδεμένες με την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής, είναι σύμφωνες με τα όσα προβλέπονται στο τοπικό πρόγραμμα και έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο του υπο-μέτρου η ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ καλείται να επιλέξει ή / και να σχεδιάσει τις απαιτούμενες δράσεις για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης του τοπικού της προγράμματος. Η στρατηγική του τοπικού προγράμματος θα πρέπει να εστιάζει στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό οι δημόσιου χαρακτήρα παρεμβάσεις δεν μπορούν να υπερβούν το 40% της Δημόσιας Δαπάνης του υπο-μέτρου. Το σύνολο των δράσεων που θα επιλεγούν πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στους σχετικούς κανονισμούς του ΕΓΤΑΑ, το ΠΑΑ 2014-2020 και ειδικότερα το μέτρο 19.

Η ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. έχει δυνατότητα να επιλέξει δράσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπομέτρο 19.2 ΠΑΑ 2014-2020 ή / και να προτείνει επιπλέον δράσεις με σκοπό την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης ανάπτυξης της περιοχής εφαρμογής. Το σύνολο των δράσεων που θα προταθούν, θα αξιολογηθούν ως προς την προσφορά τους στην επίτευξη των στόχων της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση οι επιπλέον δράσεις οι οποίες θα προταθούν πρέπει να είναι σύμφωνες με την επιλεξιμότητα του ΕΓΤΑΑ και ειδικότερα τους κανονισμούς (ΕΕ) 1305/2013 και 808/2014.

Για την υποβολή πρότασης ώστε να ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος χρησιμοποιείστε το υπόδειγμα υποβολής πρότασης και υποβάλετέ το:

είτε με e-mail στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ,

είτε με fax στο 2467021349,

είτε ιδιοχείρως στα γραφεία της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.: Γράμμου 62, 2ος όροφος, Καστοριά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες από τον διευθυντή της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. και από την ομάδα σύνταξης της πρότασης στα τηλ.: 2467083441-2.

Σελίδα 1 από 2


ΠΑΑ 2007-2013


Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές


LEADER