01

Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ LEADER

 • PDF

Με την «3η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5374/22-7-2016 Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020», η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελευταίου αιτήματος πληρωμής των συνεχιζόμενων πράξεων είναι η εξής:

 • για όσα έργα έχουν ενταχθεί μέχρι 31-12-2014 κατάθεση τελευταίου αιτήματος πληρωμής μέχρι 31-12-2017.

 • για όσα έργα έχουν ενταχθεί από 1-1-2015 έως 31-12-2015 κατάθεση τελευταίου αιτήματος πληρωμής μέχρι 30-06-2018.

Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συνεχιζόμενων πράξεων είναι η εξόφληση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής που ισοδυναμεί με αποπληρωμή και παραλαβή του έργου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017

 • PDF

Η Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. δημοσιεύει την πρόσκληση για την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της έτους 2017

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ LEADER

 • PDF

Για την υλοποίηση, έως του πέρατος, των συνεχιζόμενων έργων Leader, ως ανειλημμένων υποχρεώσεων στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 - 2020, δίνονται από την Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ για χρήση από τους δικαιούχους (ιδιώτες), τα παρακάτω:

Οι αποφάσεις που αφορούν τα συνεχιζόμενα έργα Leader, και

Τα έντυπα και οι πίνακες για πιστοποιήσεις ιδιωτικών έργων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 • PDF

H Αναπτυξιακή Καστοριάς  Α.Ε. Ο.Τ.Α. ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την τεχνική στήριξη του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER, του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020, για δύο έτη, συνολικού προϋπολογισμού 160.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του, με:

 • Έναν Δασολόγο (ΠΕ),
 • Έναν Πολιτικό Μηχανικό (ΠΕ),
 • Έναν Οικονομολόγο (ΠΕ),
 • Έναν Μηχανολόγο Μηχανικό (ΠΕ),

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. στην Καστοριά, Τ.Κ. 52200, οδός Γράμμου 62, 2ος όροφος μέχρι την 15.05.2017 και ώρα 14:00.

Υπεύθυνος για παροχή πληροφοριών είναι ο κ. Τσαπάρας Βασίλειος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α., οδός Γράμμου 62, Καστοριά, τηλ. 24670-83441.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν από αυτήν την ιστοσελίδα, την

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

και την

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ LEADER

 • PDF

Γνωστοποίηση εγκυκλίου συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020

Από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 7122/15.09.2016 (ΑΔΑ: ΨΒ974653ΠΓ-1ΑΩ) εγκύκλιος με θέμα: «διευκρινήσεις επί της 4ης τροποποίησης της ΚΥΑ 401/10 για τις συνεχιζόμενες πράξεις του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο ΠΑΑ 2014 – 2020 και υποδείγματα αυτής».

Η παραπάνω εγκύκλιος αφορά την διαδικασία πιστοποιήσεων και ολοκλήρωσης των συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 (δηλαδή των επενδυτικών σχεδίων που δεν ολοκληρώθηκαν έως τις 31.12.2015 και μεταφέρθηκαν ως συνεχιζόμενες πράξεις στο ΠΑΑ 2014 – 2020).

Στο εξής οι αιτήσεις πληρωμής των δικαιούχων θα απευθύνονται προς την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014 – 2020 και θα υποβάλλονται στην ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ από την οποία θα παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου.

Επίσης, στα παραρτήματα της προαναφερόμενης εγκυκλίου δίνονται έντυπα υποδείγματα που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την διαδικασία των πιστοποιήσεων.

Κατεβάστε την εγκύκλιο σε μορφή pdf από εδώ.

Κατεβάστε την εγκύκλιο σε μορφή word από εδώ.

Σελίδα 1 από 2


ΠΑΑ 2007-2013


Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές


LEADER