Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ LEADER

Γνωστοποίηση εγκυκλίου συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020

Από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 7122/15.09.2016 (ΑΔΑ: ΨΒ974653ΠΓ-1ΑΩ) εγκύκλιος με θέμα: «διευκρινήσεις επί της 4ης τροποποίησης της ΚΥΑ 401/10 για τις συνεχιζόμενες πράξεις του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο ΠΑΑ 2014 – 2020 και υποδείγματα αυτής».

Η παραπάνω εγκύκλιος αφορά την διαδικασία πιστοποιήσεων και ολοκλήρωσης των συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 (δηλαδή των επενδυτικών σχεδίων που δεν ολοκληρώθηκαν έως τις 31.12.2015 και μεταφέρθηκαν ως συνεχιζόμενες πράξεις στο ΠΑΑ 2014 – 2020).

Στο εξής οι αιτήσεις πληρωμής των δικαιούχων θα απευθύνονται προς την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014 – 2020 και θα υποβάλλονται στην ΑΝΚΑΣ ΑΕ ΟΤΑ από την οποία θα παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου.

Επίσης, στα παραρτήματα της προαναφερόμενης εγκυκλίου δίνονται έντυπα υποδείγματα που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά την διαδικασία των πιστοποιήσεων.

Κατεβάστε την εγκύκλιο σε μορφή pdf από εδώ.

Κατεβάστε την εγκύκλιο σε μορφή word από εδώ.


ΠΑΑ 2007-2013


Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές


LEADER