Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER
Σας ενδιαφέρουν:

Το τοπικό πρόγραμμα Προσέγγιση Leader της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. όπως ισχύει σήμερα μετά την 1η τροποποίηση
Το αρχικά εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα Προσέγγιση Leader της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Σχετικοί Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007 – 2013
ΚΥΑ 401/2010 - πλαίσιο εφαρμογής του άξονα 4 του ΠΑΑ
Απόφαση 1577/2010 – λεπτομέρειες εφαρμογής σύστημα εποπτείας και ελέγχων του Άξονα 4
ΚΥΑ Αγροτουρισμού και η 1η τροποποίησή της
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων έτους 2008

Νόμος 3874 για το μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων
και τρόπος προσδιορισμού αγροτικού εισοδήματος

Απαντήσεις σε ερωτήματα προκηρύξεων
Μητρώο μελετητών
Ιστοσελίδα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο υπηρεσιακός πυρήνας της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος, αποτελείται από τους:

 1. Τσαπάρας Βασίλειος - Χημικός Μηχανικός ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ), συντονιστής
 2. Αντωνίου Θεόδωρος - Πολιτικός Μηχανικός
 3. Ρήμος Αθανάσιος - Οικονομολόγος,
 4. Ζησόπουλος Παντελής - Δασολόγος

Γενικά
Το Leader συνιστά την εκ των κάτω προς τα άνω μέθοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης. Διακρίνεται από επτά χαρακτηριστικά:

 • Εκ των κάτω προς τα άνω εκπόνηση και εφαρμογή στρατηγικών,
 • Τοπικές εταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα: ΟΤΔ,
 • Ολοκληρωμένες και πολυτομεακές δράσεις,
 • Καινοτομία,
 • Συνεργασία,
 • Δικτύωση,
 • Τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης σε τοπική βάση.

Ομάδες Τοπικής Δράσης (γνωστές ως ΟΤΔ) λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση προκειμένου να εφαρμόσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης, κυρίως μέσω της επιδότησης τοπικών έργων.

 

 

Οι ΟΤΔ αποτελούν εταιρικές σχέσεις μεταξύ των μελών μικρών αγροτικών κοινοτήτων που ο πληθυσμός τους δεν υπερβαίνει τους 150.000 κατοίκους, προερχόμενων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα (ή των οποίων η δραστηριότητα δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα).
Οι επιχορηγήσεις συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και από τις δημόσιες αρχές του οικείου κράτους μέλους.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιχορήγηση αποτελεί μέρος μόνο της συνολικής δαπάνης του έργου, καθώς υποχρέωση οικονομικής συμμετοχής έχει και ο δικαιούχος.
Οι δαπάνες λειτουργίας των ΟΤΔ συγχρηματοδοτούνται και αυτές από την ΕΕ και από τις εθνικές ή περιφερειακές αρχές.
Οι κανονισμοί της ΕΕ καθορίζουν τους σχετικούς στόχους πολιτικής και το νομικό πλαίσιο. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα για την εφαρμογή της προσέγγισης Leader, τα οποία εγκρίνονται από την Επιτροπή.
Οι ΟΤΔ αναπτύσσουν τοπικές στρατηγικές σύμφωνα με τις εθνικές ή περιφερειακές απαιτήσεις και υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση στις αρμόδιες αρχές.
Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την επιλογή των ΟΤΔ, την καταβολή της ενίσχυσης από την ΕΕ και της εθνικής χρηματοδότησης, καθώς και για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής.
Οι ΟΤΔ είναι υπεύθυνες για την επιλογή των προς χρηματοδότηση έργων. Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι ΟΤΔ επιλέγουν έργα μέχρι να καλυφθεί ένας ετήσιος χρηματοδοτικός φάκελος, ενώ την επεξεργασία των αιτήσεων επιδότησης και την καταβολή των επιδοτήσεων αναλαμβάνουν οι εθνικές ή περιφερειακές αρχές.
Άλλα κράτη μέλη αναθέτουν στις ΟΤΔ την ευθύνη όλης της διαδικασίας, με ετήσιους ή πολυετείς προϋπολογισμούς από τους οποίους καταβάλλονται οι επιδοτήσεις.

Την πρώτη περίοδο Leader, η οποία εκκίνησε το 1991 ως «κοινοτική πρωτοβουλία», ακολούθησε το Leader II (1994-1999) και το Leader+ (2000-2006).
Μολονότι η περίοδος Leader+ έληγε τυπικά το 2006, η υλοποίηση των έργων και οι σχετικές δαπάνες μπόρεσαν να συνεχιστούν έως τα μέσα του 2009. Στο πλαίσιο του Leader+ υπήρχαν 893 ΟΤΔ στην ΕΕ των 15 κρατών και 281 στα νέα κράτη μέλη. Η τελική συμμετοχή της ΕΕ στο πρόγραμμα Leader+ θα είναι περί τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
Από το 2007, το Leader ενσωματώθηκε στον κανονισμό για την αγροτική ανάπτυξη ως εναλλακτική προσέγγιση για την επίτευξη των στόχων των «καθιερωμένων» αξόνων της σχετικής πολιτικής

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013
Οι τέσσερις άξονες της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013 είναι:
Άξονας 1: μέτρα με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκομίας με την υποστήριξη της αναδιάρθρωσης, της ανάπτυξης και της καινοτομίας.
Άξονας 2: μέτρα με στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου με την υποστήριξη της διαχείρισης των γαιών.
Άξονας 3: μέτρα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές και την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της οικονομικής δραστηριότητας.
Άξονας 4: εφαρμογή της προσέγγισης Leader για την επίτευξη των στόχων των αξόνων 1–3.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσω του Άξονα 4 υλοποιούνται δράσεις που αποσκοπούν:

 • στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
 • στη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
 • στη στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
 • στην ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
 • σε βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
 • στην ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
 • στη διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

Παράλληλα, ενισχύεται η συνεργασία και δικτύωση μεταξύ περιοχών, φορέων και κλάδων προκειμένου να αναπτυχθούν νέοι τρόποι και διαδικασίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιλεγμένων αγροτικών περιοχών.
Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων επιδιώκεται η στήριξη της καινοτομίας σε όλους τους τομείς της τοπικής οικονομίας και η ενίσχυση καινοτόμων παρεμβάσεων με θετικά αποτελέσματα στην ανταγωνιστικότητα των περιοχών παρέμβασης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
Η περιοχή παρέμβασης ενός τοπικού προγράμματος πρέπει να είναι μικρότερη σε έκταση της διοικητικής περιφέρειας στην οποία εντάσσεται ή προκειμένου για περιοχή που εντάσσεται σε περισσότερες της μιας περιφέρειες, η έκτασή της να είναι μικρότερη ή ίση του μέσου όρου της έκτασης των αντίστοιχων περιφερειών.
Οι σχετικές παρεμβάσεις μπορούν να υλοποιηθούν σε Δημοτικά Διαμερίσματα (πρώην) μέχρι 5.000 κατοίκους.
Σε κομβικά σημεία εντός ή εκτός περιοχής παρέμβασης είναι δυνατή η υλοποίηση παρεμβάσεων που ενισχύουν τεκμηριωμένα την αναπτυξιακή διαδικασία της περιοχής εφαρμογής και αφορούν πληροφόρηση, ενημέρωση - προβολή – προώθηση και δικτύωση. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις αυτές δεν μπορούν να αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα.
Σημειώνεται ότι σε συνάρτηση με την πρόοδο και την απορροφητικότητα που θα διαπιστωθεί για τα μέτρα που υλοποιούνται μέσω της προσέγγισης Leader είναι δυνατή η δυνατότητα μεταφοράς επιπλέον πιστώσεων στον άξονα 4.

Περιοχή παρέμβασης προσέγγισης Leader στην Π.Ε. Καστοριάς

Η περιοχή παρέμβασης αποτελεί τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, και συγκεκριμένα αποτελείται από την εδαφική περιοχή του πρώην Δήμου Αγίας Τριάδας, την εδαφική περιοχή του πρώην Δήμου Μακεδνών και την εκτός σχεδίου εδαφική περιοχή του πρώην Δημοτικού Διαμερίσματος Άργους Ορεστικού.
Δράσεις προβολής μπορούν να υλοποιούνται σε κομβικά σημεία της Π.Ε. Καστοριάς, τα οποία είναι η πόλη της Καστοριάς και η πόλη του Άργους Ορεστικού.
Συνολική έκταση περιοχής παρέμβασης: 165,95 km2
Πληθυσμός περιοχής παρέμβασης: 17.145 κατοίκους

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: «Περιοχή παρέμβασης»

Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς / Δήμος


Εδαφικό διαμέρισμα Έκταση (km2)

Πραγματικός

πληθυσμός

Χαρακτηρισμός

(οδηγία 75/268 ΕΟΚ)

Αγίας Τριάδας Αυγής 7,227 204 μειονεκτική
- ΙΙ - Μανιάκων 7,650 2.169 μειονεκτική
- ΙΙ - Κορομηλιάς 12,823 349 ορεινή
- ΙΙ - Λεύκης 16,574 792 ορεινή
- ΙΙ - Ομορφοκκλησιάς 15,274 47 ορεινή
- ΙΙ - Πενταβρύσου 15,102 721 ορεινή
- ΙΙ - Τσάκωνης 7,351 311 μειονεκτική
- ΙΙ - Χιλιοδένδρου 17,091 1.074 μειονεκτική
Μακεδνών Μαυροχωρίου 18,387 1.554 μειονεκτική
- ΙΙ - Δισπηλιού 9,575 1.186 μειονεκτική
- ΙΙ - Πολυκάρπης 9,652 728 μειονεκτική
Άργους Ορεστικού Άργους Ορεστικού 29,248 7.560
ΣΥΝΟΛΟ 165,954 17.145

Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001.

Το τοπικό πρόγραμμα
Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος είναι:

 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της περιοχής με εξωστρεφής οικονομική ανάπτυξη όλων των κλάδων παραγωγής και διαφοροποιημένη ποιοτική τοπική παραγωγή και τουριστική ανάπτυξη.
 • Προστασία του περιβάλλοντος και αειφορική διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού αποθέματος και των οικιστικών κέντρων της περιοχής.
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής και ανάπτυξη ενός βιώσιμου κοινωνικού ιστού, μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης και της προώθησης ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και σε ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι ειδικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος είναι:

 • Η ενίσχυση της προσπάθειας διαφοροποίησης της οικονομίας της περιοχής από τους παραδοσιακούς κλάδους της αγροτικής οικονομίας, με παραγωγή ποιοτικών τοπικών προϊόντων, δημιουργία εξωγεωργικού εισοδήματος και ενίσχυση επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.
 • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης.
 • Η βελτίωση της κοινωνικής και χωρικής συνοχής με μείωση των διαφορών και ανισοτήτων μεταξύ των κατοίκων των αγροτικών και αστικών περιοχών.
 • Η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (στρατηγική Λισσαβόνας)
 • Η προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες, καθώς και η ενθάρρυνση της εισόδου γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές.
 • Η αξιοποίηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων (π.χ. γούνα μέσω της καθετοποίησης της παραγωγής) και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε αγορές.
 • Η βιώσιμη τουριστική και αγροτουριστική ανάπτυξη με ήπιες παρεμβάσεις ποιοτικού χαρακτήρα, που θα συμβάλλουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και του χρόνου διαμονής των τουριστών.
 • Η σύνδεση του τουριστικού προϊόντος με τα τοπικά προϊόντα (γούνα, αγροτικά προϊόντα) και την τοπική παραγωγή.
 • Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας για την περιοχή με την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας στους τομείς της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής (βιοτεχνικές μονάδες, τυποποίηση, μεταποίηση).
 • Η αξιοποίηση, προστασία και ανάδειξη του υψηλού αποθέματος της περιοχής παρέμβασης, φυσικοί πόροι, πολιτιστική – περιβαλλοντική κληρονομιά.
 • Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στο παραγωγικό σύστημα της περιοχής και στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής.
 • Η συγκέντρωση τεχνογνωσίας και η ανταλλαγή εμπειριών για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων (ανθρώπινοι, φυσικοί, οικονομικοί κ.λπ) με την ενίσχυση των διατοπικών, διακρατικών  συνεργασιών και της δικτύωσης των επιχειρήσεων.


Το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα προσέγγιση Leader της ΑΝΚΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. διαρθρώνεται στα ακόλουθα Μέτρα:

 • Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης – Κωδικός μέτρου: 41
 • Διατοπική και διεθνική συνεργασία – Κωδικός μέτρου: 421
 • Λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης, απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση στην περιοχή – Κωδικός μέτρου: 431

 

Ειδικότερα:

ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στο πλαίσιο του μέτρου περιλαμβάνονται 2 ομάδες Υπομέτρων και αντίστοιχες ειδικότερες δράσεις:

Ι. Ομάδα Υπομέτρων: Ανταγωνιστικότητα - Κωδικός 411

Κωδικός και Τίτλος Υπομέτρου: L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

 • Δράση: L123α - Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
 • Δράση: L123β - Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων

ΙΙ. Ομάδα Υπομέτρων: Βελτίωση ποιότητας ζωής / διαφοροποίηση - Κωδικός 413

Η ομάδα Υπομέτρων περιλαμβάνει:

Α) Μέτρα για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας:

Κωδικός και Τίτλος Υπομέτρου: L311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

 • Δράση: L311-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
 • Δράση: L311-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
 • Δράση: L311-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων
 • Δράση: L311-4 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
 • Δράση: L311-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων
 • Δράση: L311-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
 • Δράση: L311-7 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
 • Δράση: L311-8 Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την ίδια κατανάλωση


Κωδικός και Τίτλος Υπομέτρου: L312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

 • Δράση: L312-1 Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
 • Δράση: L312-2 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
 • Δράση: L312-3 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση
 • Δράση: L312-4 Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την ίδια κατανάλωση
 • Δράση: L312-5 Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων
 • Δράση: L312-6 Εκτροφεία γουνοφόρων ζώων*
 • Δράση: L312-7 Επιχειρήσεις μεταποίησης γούνας, δέρματος και των προϊόντων τους*
 • Δράση: L312-8 Λιανικό εμπόριο γούνας, δέρματος και των προϊόντων τους*

*Οι  δράσεις L312-6, L312-7, L312-8, δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του τεύχους προκήρυξης, αλλά προτείνονται από την Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α., σε εφαρμογή του Άρθρου 2,  ότι «Στο πλαίσιο της πρότασης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης μπορούν να προταθούν δράσεις, εκτός αυτών του Παραρτήματος Ι, σχετικά με την ευρύτερη αγροτική οικονομία» και προτείνονται εφόσον ελεγχθεί και εγκριθεί η επιλεξιμότητα των δαπανών από ΕΥΔ LEADER του ΠΑΑ.


Κωδικός και Τίτλος Υπομέτρου: L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

α) Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα:

 • Δράση: L313-4 Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών

β) Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας:

 • Δράση: L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
 • Δράση: L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
 • Δράση: L313-7 Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού
 • Δράση: L313-8 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
 • Δράση: L313-9 Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την ίδια κατανάλωση


Β) Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές:

Κωδικός και Τίτλος Υπομέτρου: L321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

 • Δράση: L321-1 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)
 • Δράση: L321-2 Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων
 • Δράση: L321-3 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών


Κωδικός και Τίτλος Υπομέτρου: L323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

 • Δράση: L323-1 Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
 • Δράση: L323-2α Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια)
 • Δράση: L323-2β Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)
 • Δράση: L323-3 Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη)
 • Δράση: L323-4 Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά


ΜΕΤΡΟ 421 – ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Στο πλαίσιο του μέτρου περιλαμβάνονται 2 ομάδες υπομέτρων:

Υπομέτρο: 421α Διατοπική Συνεργασία

Υπομέτρο: 421β Διακρατική Συνεργασία


ΜΕΤΡΟ 431: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Το Μέτρο αυτό διακρίνεται σε δύο (2) Υπομέτρα:

i) Υπομέτρο  431α) Δαπάνες λειτουργίας της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.ΚΑΣ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ii) Υπομέτρο 431β) Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση στην περιοχή παρέμβασης

 • Δράση: Ενέργειες πληροφόρησης
 • Δράση: Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής
 • Δράση: Ενέργειες επιμόρφωσης ατόμων με ηγετικό ρόλο


Χρηματοδοτικά στοιχεία τοπικού προγράμματος

Συνολικό Κόστος: 9.383.333,33 €
Δημόσια Δαπάνη: 5.500.000,00 €
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ): 4.400.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων): 1.100.000,00 €
Ίδια Συμμετοχή: 3.883.333,33 €


ΠΑΑ 2007-2013


Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές


LEADER